share:
概况
Master in reading

Master in reading list

Tutor Student Tutor Student
Weiwei Zhu Shuai Yuan
Zhenzhen Liu Jianfei Yin Dongsheng Shi
Xingmin Zhao Hongyu Zhang
Jing Li Haiying Wu
Yingying Xu Li Gao
Chao Ma Ting Wang
Wangwang Liu Kun Huang
Dr. Mark Junjie Li Yingbin Nie Dr. Mark Junjie Li Ziyi Chen
Xiaojun Chen Si Peng Xiaojun Chen Chao Zhang
Xiaojun Chen Yongbo Wang Dingming Wu Jin Jia
Dingming Wu Jinwen Jiang Xiaogang Peng Weiguang Liu
Xiaogang Peng Jiongbin Zheng Laizhong Cui Kai Zhang
Laizhong Cui Genghui Li Laizhong Cui Huaixiong Hu
Laizhong Cui Ou Peng Dongfong Shang

Doctoral tutor

Research project

联系我们
0755-2653 0821